js去除数组中的重复值

作者: Lynan 分类: Vue.js 发布时间: 2018-05-19 17:41
let arr = [1,2,2,3,1,4,5,6,1,6,7,2];
let newArr = [];
for(var i =0;i<arr.length-1;i++){
   if(newArr.indexOf(arr[i]) === -1){
    newArr.push(arr[i]);
  }
}
console.log(newArr)
//▶(7) [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]

思路:

新建一个数组->遍历原数组->如果新数组不包含原数组中的value->将这个value存入新数组。
遍历完成以后,这个新数组就是去除重复值的数组。
关键代码:

if(newArr.indexOf(arr[i]) == -1)

请看js中indexOf方法

捷径:lodash => _.uniq(Array)

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注